ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ರವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಭಾರತಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಯ್ ರವರ 152ನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷ ಮತ್ತು 88ನೇ ಬಲಿದಾನದ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಭಾರತಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ..
 WhatsApp Image 2017-03-18 at 23.21.08

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 − 4 =

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.