ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕುವರಸಿಂಹ

75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದ ವಿರಾಗ್ರಣಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪೌರುಷ ಅಸದೃಶ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ದಿವಸದಂದು ಸ್ಮರಣೆ…
kuvar simha

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

20 + 10 =

Copyright © 2017. Powered by Parinathi Consulting.